Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Afslankstudio Heerhugowaard (01-02-2015)

 

 


Artikel 1: Algemene voorwaarden definities

  • Afslankstudio Heerhugowaard: Afslankstudio Heerhugowaard. alsmede de activiteiten die onder de naam Afslankstudio Heerhugowaard worden aangeboden.

  • Afslankstudio Heerhugowaard pas: toegangspas voor de Afslankstudio Heerhugowaard vestiging.

  • Afslankstudio Heerhugowaard vestiging: de fysieke locatie waar Afslankstudio Heerhugowaard wordt aangeboden

  • Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van de Afslankstudio Heerhugowaard vestiging.

  • Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand nadat Afslankstudio Heerhugowaard de inschrijving heeft ontvangen.

  •  Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.

  •  Lid: de natuurlijke persoon (m/v), op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

  •  Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Afslankstudio Heerhugowaard en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden 

Artikel 2: Lid worden en toegang

a. Lid worden bij Afslankstudio Heerhugowaard kan op het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Afslankstudio Heerhugowaard vestiging in te leveren.  

b. Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Afslankstudio Heerhugowaard.

c. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Afslankstudio Heerhugowaard, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst. 

d. Uitsluitend op vertoon van een geldige Afslankstudio Heerhugowaard pas krijgt een Lid toegang tot de Afslankstudio Heerhugowaard vestiging.

e. In het geval van speciale acties kan Afslankstudio Heerhugowaard aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

 

Artikel 3: Afslankstudio Heerhugowaard pas

a. De Afslankstudio Heerhugowaard pas blijft te allen tijde eigendom van Afslankstudio Heerhugowaard.

b. De pas is niet overdraagbaar aan andere personen.

c. Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de Afslankstudio Heerhugowaard pas dient het Lid dit te melden aan Afslankstudio Heerhugowaard, waarna de Afslankstudio Heerhugowaard pas geblokkeerd wordt voor toegang tot de Afslankstudio Heerhugowaard vestiging. De betalingsverplichting van het Lid blijft onverminderd van kracht (zie ook art.5e).

d. Na verlies of diefstal kan een Afslankstudio Heerhugowaard pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het zoek raken van de Afslankstudio Heerhugowaard pas, wordt hiervoor via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling op de club, een vervangingsbijdrage in rekening gebracht.

 

Artikel 4: Openingstijden

a. Afslankstudio Heerhugowaard bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

b. Afslankstudio Heerhugowaard is gerechtigd om de Afslankstudio Heerhugowaard vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

c. Afslankstudio Heerhugowaard is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de Afslankstudio Heerhugowaard vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

d. Afslankstudio Heerhugowaard is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde Afslankstudio Heerhugowaard vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

e. Afslankstudio Heerhugowaard is gerechtigd om de Afslankstudio Heerhugowaard vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen vestiging in een straal van 15 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde vestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

 

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een Overeenkomst bij Afslankstudio Heerhugowaard wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 1 maand vanaf de Ingangsdatum. 

b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Afslankstudio Heerhugowaard, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

d. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via SEPA automatische incasso.

e. Bij niet tijdige ontvangst door Afslankstudio Heerhugowaard van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Afslankstudio Heerhugowaard is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.c hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

g. Een Afslankstudio Heerhugowaard pas wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Afslankstudio Heerhugowaard de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren. 

h. Afslankstudio Heerhugowaard behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 8%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

i. Indien het Lid, geen gebruik maakt van de Overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats

j. Indien Lid gaat verhuizen verder dan 15 km van het vestigingsadres van Afslankstudio Heerhugowaard krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

k. Indien Lid naar de beoordeling van Afslankstudio Heerhugowaard aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

 

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (klantenservice@Afslankstudiohhw.nl), per brief (Afslankstudio Heerhugowaard, W.M. Dudokweg 10c, 1703DB Heerhugowaard) te geschieden. Bij opzegging per email of brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, pasnummer. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Afslankstudio Heerhugowaard klantenservice opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert Afslankstudio Heerhugowaard dit middels een aangetekend schrijven te doen. (Vb opzegdatum 5 augustus, einde abonnement 30 september)

b. Voor de Overeenkomst geldt een opzegtermijn van 30 dagen.

c. Afslankstudio Heerhugowaard behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Afslankstudio Heerhugowaard, het Lid de toegang tot de Afslankstudio Heerhugowaard vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen. 

d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Afslankstudio Heerhugowaard, is geheel voor eigen risico van het Lid.

b. Afslankstudio Heerhugowaard en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.

c. Het Lid zal zowel Afslankstudio Heerhugowaard als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. Afslankstudio Heerhugowaard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

 

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot Afslankstudio Heerhugowaard dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw en in tweede instantie tot de directie van Afslankstudio Heerhugowaard

Artikel 9: Persoonsgegevens

a. Afslankstudio Heerhugowaard verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. Afslankstudio Heerhugowaard verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Afslankstudio Heerhugowaard en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Afslankstudio Heerhugowaard.

c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Afslankstudio Heerhugowaard kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Afslankstudio Heerhugowaard.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Afslankstudio Heerhugowaard aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Afslankstudio Heerhugowaard zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de vestiging is gevestigd.

 

Artikel 12: Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Afslankstudio Heerhugowaard te accepteren en hiernaar te handelen.

b. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Afslankstudio Heerhugowaard zijn terug te vinden op www.Afslankstudio Heerhugowaard.nl en op te vragen bij de balie van een Afslankstudio Heerhugowaard vestiging.

c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Afslankstudio Heerhugowaard en het Lid.